Skip to the content

Karakterer

Guide til karaktersystemet

Denne karakter er udtryk for elevernes faglige niveau på det tidspunkt, karaktererne gives.

Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål. Disse findes på undervisningsministeriets hjemmeside. Karaktererne gives ud fra hvad det er forventet, at en elev kan, når han/hun afslutter 9. klasse. Det betyder, at selvom man går i BBU og kun har været i Danmark i kort tid, så gælder de samme mål for BBU-elever som for danske skoleelever.

Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen. Hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen. Det kunne f.eks. være mundtlig dansk.

Der gives standpunktskarakterer i følgende fag og fagområder:

dansk gives der fire standpunktskarakterer:

- Læsning

- Retskrivning (Stavning, grammatik)

- Skriftlig fremstilling (Hvordan man skriver tekster, opgaver m.m.)

- Mundtlig dansk 
 

matematik gives der tre standpunktskarakterer:

- Færdighedsregning (Matematik uden hjælpemidler)

- Problemregning (Matematik med hjælpemidler)

- Mundtlig matematik
 

I engelsk gives to karakterer:

- Mundtlig

- Skriftlig
 

I fysik gives én karakter.

Der gives ikke karakter i valgfag eller lifeskills.

Der gives karakter to gange på et skoleår. I slutningen af november og i slutningen af april.

I november ligger terminsprøverne i dansk, engelsk og matematik. Terminsprøver er en prøve-eksamen, der har to formål:

- At træne eleverne i at gå til prøve i Danmark
- At vurdere, hvilke elever, der kan meldes til eksamen til maj.

Der gives karakterer for terminsprøverne. Eleverne får altså i november to typer karakterer:

- Terminskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarede sig til prøven
- Standpunktskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarer sig i det daglige.