10CV
Den Åbne Skole
EGU
Fighterne
Forskolen
HU
Struktur/indhold
Målgruppe
Optagelse/visitation
Teambuilding
Fritidsundervisning
Undervisning for tosprogede
Boost Camp

Struktur/indhold

STRUKTUR
HU Viborg tilbyder sine unge rammer og aktiviteter, som andre unge også færdes i. Der skal bygges bro til ”normalområdet” og HU Viborgs unge skal opleve, hvordan andre unge oplever, tænker og taler På HU Viborg betyder det blandt andet:
- HU Viborg eleverne færdes og spiser brunch sammen med eleverne fra 10CV
- HU Viborg eleverne deltager i brobygning til ungdomsuddannelserne
- HU Viborg eleverne har den direkte adgang til Ungdomsskolens fritidsundervisning
- HU Viborg eleverne har den direkte adgang til Ungdomsskolens ungdomsklubtilbud

Forældrene og andet netværk betragtes som en vigtig ressource i forhold til et helhedsfokus på eleven, idet relationen til elevens nære miljø, fritid og livsstil er vigtig i en helhedsorienteret indsats.

Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs potentialer, niveau, behov og ønsker, og der formuleres sammen med eleven tydelige mål for undervisningsforløbet og laves plan for udslusning til almenområdet. Der laves individuelle, praktisk anvendelige handleplaner, hvor den enkelte elevs udvikling beskrives, følges og dokumenteres – både på de faglige, sociale og personlige områder. Dermed kan elevens progression på de sociale og personlige områder også anerkendes og synliggøres for eleven med samme legitimitet som anden læring og udvikling. Det er ofte forhold som fremmøde, tillid og deltagelse, der er de første fælles udfordringer.

Der kan tages individuelle elevhensyn i forhold til en fleksibel ugestruktur, der kan indeholde reduceret skema i en kortere periode, del- eller heltidspraktik eller andre motiverende tiltag.

Den ugentlige undervisningstid er 28 timer. Der er mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10. klasse Prøve i dansk, matematik og engelsk. 


INDHOLD
Undervisningen har en bredde, der samlet set rammer hele elevmålgruppens lærings- og udviklingsbehov, og som forbereder eleven på udslusning til almenområdet/ungdomsuddannelserne. Der fokuseres som minimum på dansk, matematik, engelsk og idræt, og det ugentlige skema indeholder også læring i fleksible læringsmiljøer og alternativ undervisning. Teoretiske og praktiske undervisningsforløb spiller bevidst sammen for at balancere den faglige fordybelse overfor elevens motivation, og for på den måde at kompensere for den potentielt lavere andel af boglige fag i heltidsundervisningen. 

Gennem det faglige møde og den gode relation, trænes de sociale/personlige færdigheder i gruppen, og der er fokus på, hvordan eleverne kan og skal bidrage til fællesskabet. HU Viborg anvender principperne i ART-træning i undervisningen. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk